Zpět

Úvod | Předmluva | Historické pozadí | Specifické rysy taoismu | První díl | Druhý díl

38. kapitola - o ctnosti

Vznešená ctnost neprojevuje ctnost,
protože je plnost ctnosti.
Nízká ctnost nepouští ze zřetele ctnost,
protože je bez ctnosti.

Vznešená ctnost nejedná
a nečiní si nárok zasahovat.
Nízká ctnost jedná
a činí si nárok zasahovat.

Vznešená lidskost jedná,
aniž si činí nárok zasahovat.
Vznešená spravedlnost jedná
a činí si nárok zasahovat.

Vznešená obřadnost zasahuje,
a není-li, kdo by s ní souhlasil
vztahuje paže a donucuje.

Tak ztrácí-li se tao - nastupuje ctnost,
ztrácí-li se ctnost - nastupuje lidumilnost,
ztrácí-li se lidumilnost - nastupuje spravedlnost,
ztrácí-li se spravedlnost - nastupuje obřadnost.

Obřadnost je zaschlá slupka věrnosti a loajality -
a počátek zmatků.
Přemoudřelost je zbujelý květ tao -
a počátek hlouposti.

Proto muž vskutku velkorysý
vždy se přidržuje jádra, nikoli slupky,
vždy se přidržuje plodu, nikoli květu.
Podržuje jedno, odmítá druhé.

 

39. kapitola -
základ pořádku

Hle, co odpradávna obsáhlo jedno:
nebesa obsáhla jedno, aby se zjasnila;
země obsáhla jedno, aby se zpevnila;
duch obsáhl jedno, aby byl účinný;
hlubina obsáhla jedno, aby se naplnila;
tvorstvo obsáhlo jedno, aby se zrodilo;
knížata a králové obsáhly jedno,
aby správně řídili říši.

To vše způsobilo jedno

Kdyby nebesa nebyla jasná,
hrozilo by jim, že se roztrhnou.
Kdyby země nebyla pevná,
hrozilo by jí, že se propadne.
Kdyby duch nebyl účinný,
hrozilo by mu, že ustane,
Kdyby hlubina nebyla naplněna,
hrozilo by jí, že vyprahne.
Kdyby se tvorstvo nerodilo,
hrozilo by mu, že zanikne.
Kdyby knížata a králové neřídili správně říši,
ale byli pyšní a povýšení,
hrozilo by jim, že budou svrženi.

Neboť vznešené má své kořeny v bezvýznamném,
vysoké má své kořeny v nízkém.
Jestliže knížata a králové se sami zovou
"sirotky, "opuštěnými", a "nicotnými",
zdaž to není proto,
že za svůj základ považují bezvýznamné?

Jednotlivé části vozu netvoří ještě dohromady vůz.
Proto: nechtěj se ojediněle stkvít jako drahokam
ani se drolivě rozpadat jako kamení.

40. kapitola - účinnost odcházení

Návratnost je pohybem tao,
poddajnost je projevem tao.

Nebesa a země a všechno tvorstvo
mají svůj vznik v bytí;
bytí má svůj vznik v nebytí.

41. kapitola - stejnost rozdílnosti

Slyší-li vynikající učenec o tao,
snaží se ze všech sil je následovat.
Slyší-li průměrný vzdělanec mluvit o tao,
občas je zachovává, občas o ně nedbá.
Slyší-li polovzdělanec mluvit o tao,
dá se do hlasitého smíchu.

Kdyby však tao nebylo vysmíváno,
ani by to nemohlo být opravdové tao.
Proto se praví v mudrosloví:
Tao ve svém jasu zdá se temné,
ve svém postupu zdá se ustupovat,
ve své prostotě zdá se podružné.

Nejvyšší ctnost se jeví jako prohlubeň,
nejvyšší bělost se jeví jako poskvrna,
nejrozsáhlejší ctnost se jeví jako nedostatečná,
nejpevnější ctnost se jeví jako vratká,
nejstálejší čestnost se jeví jako proměnlivá.

Největší čtverec jako by byl bez rohů,
největší nádoba jako by byla bez dna,
nejmocnější tón jako by byl bez zvuku,
nejvyšší forma jako by byla bez tvaru.

Tao zůstává skryté a beze jména.
A přece: zdaž to není tao,
jež vše dobrotivě dává a dovršuje?

42. kapitola - proměny tao

Tao plodí jedno,
jedno plodí dvě,
dvě plodí tři,
tři plodí všechny věci.

Každá z bytostí nese na svém týle temnotu,
ve svém náručí objímá světlo.
Proudící životodárný dech
je uvádí v soulad.

To, čím lidé nejvíce opovrhují,
je siroba, opuštěnost, nicotnost;
a přece je králové a velmoži volí za své označení.
Neboť tak jako je možné pozbýváním nabývat,
tak lze i nabýváním pozbývat.

Čemu užili druzí, učím i já:
vše, co je násilné a zpupné,
předčasně hyne.
To budiž základem v mém učení.

43. kapitola - účinnost všeobsáhlosti

Co je na světě nejpoddajnější,
podmaňuje to, co je ve světě nejpevnější.

To, co není hmotné, proniká to, co není prostupné.
To je, z čeho poznávám prospěšnost nejednání.

Poučovat beze slov,
prospívat bez jednání.

Jen málokdo na světě toho dosahuje.

44. kapitola - varování

Věhlas, nebo tvé já -
co je ti bližší?
Tvé já, nebo bohatství -
co je ti dražší?
Zisk, nebo ztráta -
co je pro tebe zhoubnější?

Přílišná přilnutost
nutně vede k velkým výdajům.
Přílišná hrabivost
nutně vede k těžkým ztrátám.

Víš-li, kdy se uspokojit,
uvaruješ se potupy.
Víš-li, kdy se ustat,
uvaruješ se pohromy.

Jan tak lze dosáhnout dlouhého trvání.

45. kapitola - rozsáhlost ctnosti

Nejvyšší dokonalost se jeví jako nedostatečná,
její působení však je bez konce
Nejvyšší plnost se jeví jako prázdnota,
její působení však je bez vyčerpání.

Vrcholná přímost vypadá jako pokřivenost,
vrcholná obratnost vypadá jako nemotornost,
vrcholná výmluvnost vypadá jako nevýřečnost.

Neklid přemáhá chlad,
klid přemáhá žár.

Jen čiré a klidné může být mírou světa.

46. kapitola - krotit vášně

Vládne-li ve světě tao,
jezdečtí koně se chovají v ohradách,
aby hnojili a obdělávali pole.
Nevládne-li ve světě tao,
váleční koně se plemení
a potulují ve stepích.

Není většího zločinu
než povolovat vášním.
Není většího neštěstí
než neznat míru.
Není větší pohromy
než bažit po zisku.

Protože znát míru, kdy se spokojit,
znamená být trvale spokojen.

47. kapitola - nazírat vzdálené

Je možno poznávat svět,
aniž vykročíme ze svého domu.
Je možné nazírat tao nebes,
aniž vyhlédneme ze svého okna.

Čím déle kdo jde,
tím méně poznává.

To je, proč moudrý
poznává vše -- aniž kam jde,
rozlišuje vše -- aniž na něco hledí,
dovršuje vše -- aniž něco koná.

48. kapitola - odkládat vědomosti

Kdo se soustřeďuje na vzdělání,
den ze dne si více osvojuje;
kdo se soustřeďuje na tao,
den ze dne se více oprošťuje.

Postupným oprošťováním
dospíváme nakonec k nejednání.
Nejednáme-li, nezůstává nic,
co by nebylo vykonáno.

Svět lze získat jen trvalým nevměšováním.
Kdo se vměšuje, nikdy nemůže získat svět.

49. kapitola - ctnost shovívavosti

moudrý zůstává bez trvalé přilnutosti,
srdce všech lidí činí svým srdce.

K dobrému jsem dobrý,
k nedobrému jsem také dobrý;
tak prosazuji dobro.

K věrnému jsem věrný,
k nevěrnému jsem také dobrý;
tak prosazuji věrnost.

Moudrý -- ve vztahu ke světu --
zůstává plachý a uzavřený,
své srdce však rozšiřuje na celý svět.

Na to, k čemu všichni upírají zrak i sluch,
hledí moudrý shovívavě jako na dětinskost.

50. kapitola - oceňovat život

Vstupujeme do zrození,
vcházíme do smrti.
Ti, kdo směřují do zrození,
jsou tři z deseti.
Ti, kdo směřují do smrti,
jsou tři z deseti.
Ti ze zrozených,
kteří se řítí do oblasti smrti,
jsou rovněž tři z deseti.

Proč je tomu tak?
Protože nadměrně žijí svůj život.

Slyšel jsem, že ten,
kdo správně řídí svůj život,
procházeje pustinou --
nesetká se s nosorožcem ani s tygrem;
procházeje bitvou --
nesrazí se se zbraní ani štítem.

Nosorožec nemá, kam by vrazil svůj roh,
tygr nemá, kam by zatnul své drápy,
zbraň nemá, kam by zapustila své ostří.

Proč je tomu tak?
Protože pro něj neexistuje oblast smrti.

51. kapitola - živit ctnost

Tao vše plodí,
ctnost vše živí,
realizuje a ztvárňuje vše,
posiluje a dovršuje vše.

Proto mezi bytostmi není jediná,
jež by neměla úctu k tao a vážnost k ctnosti.

Úcta k tao a vážnost k ctnosti
není nikým přikazována,
vyplývá trvale z jejich přirozenosti.

Tao vše plodí,
ctnost vše živí,
dává růst, vychovává a dovršuje,
vede ke zralosti, vyživuje a ochraňuje.

Vytvářet -- a nevlastnit,
působit -- a nezáviset,
být v čele -- a neovládat.

To je, co se nazývá tajemnou ctností.

52. kapitola - návrat k prapůvodu

Existuje začátek světa;
lze jej nazvat matkou veškerenstva.

Kdo zná matku,
poznává podle ní i děti.
Kdo zná děti,
přidržuje se podle nich i matky.

Kdo se uzavírá vnějšku
a zamyká brány (svých smyslů),
zůstává do konce života bez pohromy.

Kdo se otevírá vnějšku
a pachtí za svými záležitostmi,
zůstává do konce života bez pomoci.

Vnímat nepatrné znamená být osvícený;
chránit v sobě slabé znamená být silný.

Používejte jeho světla,
obnovujte jeho osvícenost
a neuvedete se od zkázy.

Tomu se říká sledovat věčnost.

53. kapitola - svědectví nadbytku

Kdybych měl byť jen omezen nadání
a kráčel cestou velkého tao,
jediného bych se bál: rozpínavě jednat.

Cesta velkého tao je zcela rovná a prostá,
lidé však volí raději nerovné stezky.

Mít paláce přeplněné nádherou,
ale pole zarostlá býlím
a sýpky zející prázdnotou --
oblékat přepychová roucha
a k opasku připínat ostré meče --
žít v nadbytku jídla a pití
uprostřed přepychu a bohatství --
tomu se říká chvástat se lupičstvím!

A to rozhodně není cesta velkého tao!

54. kapitola - pěstovat nazírání

Co je dobře vkořeněno, nedá se vytrhnout.
Co je dobře uchopeno, nemůže se vymknout.
Pak oběti, přinášené předkům syny a vnuky,
mohou trvat bez přestání.

Budeš-li to pěstovat v sobě,
tvá ctnost bude opravdová;
budeš-li to pěstovat v rodině,
tvá ctnost bude hojná;
budeš-li to pěstovat v obci,
tvá ctnost bude oplývající;
budeš-li to pěstovat v zemi,
tvá ctnost bude všeobsáhlá;
budeš-li to pěstovat ve světě,
tvá ctnost bude všepronikající.

Proto: Pohlížej na sebe jako na druhé,
na svou rodinu jako na rodiny druhých,
na svou obec jako na obec druhých
na svou zemi jako na zemi druhých,
na svou říši jako na říši druhých.

Kterak vím, že takto je tomu ve světě?
Právě na základě tohoto.

55. kapitola - pečeť tajemného

Kdo v sobě uchovává plnost ctnosti,
je podoben novorozenému děcku:
jedovatý plaz a hmyz ho nezasáhne,
divoká zvěř ho nenapadne,
dravý pták ho neuchvátí.

Ač má kosti slabé a svaly měkké,
jeho stisk je pevný.
Ač nezná spojení dvou pohlaví,
jeho plodivá síla je dokonalá,
neboť obsahuje plnost vitality.
Ač celý den vzlyká a křičí,
jeho hlas nezhrubne,
neboť obsahuje plnost souladu.

Znát plnost souladu znamená věčnost.
Znát věčnost znamená osvícenost.
Zvyšovat nadměrně svůj život znamená zhoubu.
Podrobovat mysl vášni znamená zvůli.

Co je příliš silné,
počne uvadat a chátrat;
a to je pro tao.ti
Co je proti tao,
předčasně zaniká.

56. kapitola - síla tajemného

Ten, kdo ví, nemluví;
ten, kdo mluví, neví.

Uzavírat se vnějšku,
zamykat brány (svých smyslů)!

Zmírňovat svou ostrost,
pořádat svůj chaos,
tlumit svou zář,
ztotožňovat se s vlastním prachem.
To se nazývá "tajemstvím stejnosti".

Proto zde nemůže být přilnutosti --
a tedy ani odcizení;
nemůže zde být ziskuchtivosti --
a tedy ani poškození;
nemůže zde být povyšování --
a tedy ani ponižování.

Proto je to tím nejvzácnějším na světě.

57. kapitola - prostota chování

Spravuj zemi s opravdovostí,
používej vojska s důmyslností,
získávej svět nevměšováním.
Odkud vím, že tomu tak má být?
Odtud:

Čím více je ve světě zákazů a zápovědí,
tím více lid chudne.
Čím více je ostrých nástrojů mezi lidem,
tím více je zmatků v zemi.

Čím více chytrosti a obratnosti má člověk,
tím více vzniká výmyslů a výstředností.
Čím více se vydává zákonů a nařízení,
tím více je zlodějů a lupičů.

Proto praví moudrý:
Já nezasahuji -- a lid se sám rozvíjí;
setrvávám v klidu a tichu -- a lid se sám napravuje;
nevměšuji se -- a lid sám do sebe prospívá;
nic si nežádám -- a lid sám si uchovává jednoduchost.

58. kapitola - sled proměn

Je-li vláda mírná a nevtíravá,
je lid prostý a počestný.
Je-li vláda ostrá a podezíravá,
lid je lstivý a úskočný.

Štěstí, žel, vyrůstá z neštěstí!
Neštěstí, žel, skrývá se ve štěstí!
Kdo rozpozná jejich krajní meze?
Nemožnost je zastavit?

Tak se opravdovost zvrací v prohnanost,
dobrota se zvrací v šalebnost.
Pobloudilost lidská trvá věru od nepaměti!

Proto moudrý
může být příkrý, aniž ubližuje,
může být ostrý, aniž zraňuje,
může být přímý aniž omezuje,
může zářit, aniž oslňuje.

59. kapitola - uchovávat tao

Při správě lidu a službě nebi
nic není tak důležité jako zdrženlivost.
Neboť jen zdrženlivostí se dochází k tomu,
čemu se říká umění včas se ovládnout.

Předcházet včas ústupností znamená
rozvíjet vrcholnou míru ctnosti.
Kdo rozvíjí vrcholnou míru ctnosti,
nemá, v čem by neobstál.

Nemá-li, v čem by neobstál,
nelze poznat meze jeho možností.
Nelze-li poznat meze jeho možností,
pak může obsáhnout zemi.

Obsáhne-li matku země,
může dojít dlouhého trvání.

Tomu se říká být hluboce vkořeněn
a pevně zakotven,
znát cestu dlouhého života
a stálého nazírání tao.

60. kapitola - být na svém místě

Spravovat mocnou říši
je jako smažit křehkou rybu.

Je-li svět řízen v souladu s tao,
démoni v něm neprojevují své síly.
Nikoli proto, že by se jim nedostávalo sil,
ale proto, že svými silami neškodí člověku.

Nejenže svými silami neškodí člověku,
ale tím, že ani moudrý neškodí člověku,
nikdo z nich nikomu neškodí,
takže ctnost se může oboustranně zmnožovat.

61. kapitola - ctnost skromnosti

Velký stát, který se dovede sklánět dolů,
stává se průsečíkem světa,
plodivou silou světa.

Samice vždy přemáhá samce klidností.
Klid jí dává místo dole.

Tak i velký stát,
dovede-li se sklonit před malým státem,
získává si malý stát.
A malý stát,
dovede-li se sklonit před velkým státem,
získává si velký stát.

Tak jednomu slouží nízké postavení k tomu,
aby si získal,
druhému slouží nízké postavení k tomu,
aby byl získán.

Vše, co si velký stát žádá,
je mít a udržet si velký počet lidí.
Vše, co si malý stát žádá,
je zapojit se činností do velkého počtu lidí.

Má-li každý z obou dosáhnout to,
po čem touží,
pak ten, který je velký,
se musí umět snížit.

62. kapitola - uskutečňování skromnosti

Tao je bezpečným spočinutím všeho tvorstva:
dobrému je vzácným příkladem,
nedobrému je pomocným útočištěm.

Krásná slova mohou přinášet obdiv,
vznešené činy mohou přinášet postu.
I když je v člověku něco nedobrého,
je třeba ho zavrhovat?

Proto: když při nastolení panovníka
a jmenování jeho tří ministrů
se překládají dary z nefritu,
doprovázené čtyřspřežím vzácných koní,
zdaž daleko lépe nejedná ten,
kdo v klidu sedí a nabízí (darem) toto tao?

Co bylo důvodem, že staří tolik ctili toto tao?
Neříká se snad o něm:
kdo po něm prahne, dosahuje ho
a jeho viny mu budou prominuty?

Proto je tím nejvzácnějším na světě?

63. kapitola - myslit na počátek

Jednej bez zasahování,
uskutečňuj bez vměšování,
vychutnej bez vychutnávání.

Nahlížej v malém velké,
v nepočetném mnohé.
Odplácej křivdu ctností.
Připravuj obtížné, dokud je snadné,
prováděj velké, dokud je nepatrné.

Obtížné věci světa je nutno konat od snadných;
velké věci světa je nutno konat od nepatrných.
Proto moudrý tím, že nikdy neusiluje o velikost,
může svou velikost dovršovat.

Kdo lehce přitakává, nutně pozbývá důvěry.
Kdo mnohé bere lehkovážně, nutně má četné obtíže.
Proto moudrý tím, že pokládá vše za závažné,
nikdy se neocitá v nesnázích.

64. kapitola - pamatovat na nepatrné

Co je pokojné, lze snadno ovládat.
Co dosud není určeno, lze snadno uspořádat.
Co je křehké, lze snadno roztříštit.
Co je nepatrné, lze snadno rozptýlit.
Působ na to, co dosud nevzniklo,
pořádej to, co dosud není rozvráceno.

Strom silný jako náruč
vyrůstá z nepatrného výhonku.
Věž vysoká devět pater
vzniká z hrstí nakupené hlíny.
Cesta dlouhá tisíc mil
začíná stopou první kročeje.

Kdo chce v něčem zasahovat, ničí to.
Kdo si chce něco přisvojit, ztrácí to.
Moudrý tím, že nezasahuje, nic neničí,
tím, že si nic nepřisvojuje, nic neztrácí.

Lidé při svém počínání --
kdykoli jsou takřka u výsledku --
vždy vše zmaří.
Buď proto pečlivý na konci,
jako jsi byl na začátku,
pak nezmaříš žádné dílo.

Proto moudrý
touží (zůstat) bez tužeb
a necení si těžko přístupného.
Učí (zůstat) bez poučování
a napravuje poklesky lidí.
Tím napomáhá tvorstvu,
aby uchovalo svou přirozenost
a neodvážilo se zasahovat.

65. kapitola - ctnost pravosti

Ti, kdož v pradávnu správně uplatňovali tao,
nesnažili se jím nabádat lid k osvícenosti,
ale k tomu, aby si uchoval prostotu.

Obtíže při správě lidu
vznikají z přílišné zchytralosti.
Řádit zemi se zchytralostí
znamená pohromu země.

Řídit zemi bez zchytralosti
znamená požehnání země.

Kdo zná tyto dvě cesty,
ovládá i dokonalý vzor (vlády).
Mít trvale na mysli tento vzor
znamená obsahovat tajemnou ctnost.

Tajemná ctnost je nesmírně hluboká,
nesmírně široká,
je rubem všeho bytí.

Tím dochází k velkému zpodobnění.

66. kapitola - ustupovat do pozadí

Jak je možné, že řeky a moře
mohou kralovat tisícerým údolím?
Protože se dovedou dokonale sklánět dolů.
Proto mohou být králi tisícerých údolí.

Tak i moudrý (vládce):
aby mohl být nad lidem,
musí svá slova umět klást pod lid;
aby mohl být před lidem,
musí svou osobu umět klást za lid.

Proto může zůstávat nahoře,
aniž jej lid pociťuje jako tíhu;
proto může zůstávat vpředu,
aniž jej lid pociťuje jako újmu.

Proto jej celý svět s radostí podporuje,
aniž pociťuje hněv a odpor.
Protože s nikým nesoupeří,
není na světě nikdo,
kdo by se s ním odvážil měřit.

67. kapitola - tři poklady

Všichni na světě říkají,
že má velikost se jeví jako nicotnost.
Avšak zdaž není něco velké právě tím,
že se jeví jako nicotné?
Kdyby se jevilo jako vzácné,
zdaž už dávno by to nebylo bezcenné?

Mám tři klenoty,
které uchovávám jako poklad:
první je milosrdnost,
druhý zdrženlivost,
třetí je skromnost, jež mi brání
být prvním na světě.

Kdo je milosrdný, může být odvážný;
kdo je zdrženlivý, může být velkorysý;
kdo se neodvažuje být první na světě,
může stát v čele vlády a správy.

Když dnes na úkor milosrdenství roste jen opovážlivost,
když na úkor zdrženlivosti roste jen rozpínavost,
když na úkor skromnosti roste jen panovačnost,
znamená to jistou smrt!

Milosrdnost přináší vítězství v bitvě
a neochvějnost v obraně.
Koho chtějí nebesa ochránit,
toho obklopují milosrdenstvím.

68. kapitola - být sjednocen s nebesy

Kdo vyniká jako vojevůdce,
není výbojný.
Kdo vyniká jako válečník,
není prchlivý.

Kdo vyniká v přemáhání protivníka,
není svárlivý.
Kdo vyniká v zacházení s lidmi,
dovede se ponížit.

Tomu se nazývá ctnost smířlivosti,
tomu se říká schopnost zacházet s lidmi,
to znamená sjednocení s nebesy --
od nejstarších dob vrchol všeho.

69. kapitola - působnost tajemného

Ve válečné taktice známé rčení:
lépe dělat hosta než pána domu,
raději couvnout o krok než vyrazit o píď.

Tomu se říká
postupovat bez výpadu,
odrážet bez střetnutí,
čelit bez nepřátelství,
svírat zbraň bez úderu.

Není většího neštěstí
než podceňovat nepřítele.
Kdo podceňuje nepřítele,
jako by dával v sázku své poklady.

Proto:
zkříží-li se navzájem dvě rovnocenné zbraně,
zvítězí ten, kdo má slitování.

70. kapitola - obtížnost chápání

Slova, jež říkám,
jsou tak snadná k pochopení,
tak snadná k provádění!

A přece není na světě nikdo,
kdo by to dovedl chápat,
kdo by to dovedl provádět!

Slova mají své původce,
skutky mají svého strůjce.
Avšak protože je nelze poznat,
ani mne nikdo nechápe.

Těch, kdož mne chápou,
je jen vzácně málo,
a proto i já se zdám vzácný.

Proto moudrý:
ač je zahalený hrubou suknici,
chová v srdci vzácný drahokam.

71. kapitola - vadnost vědění

Chápat, co není známé, je vrchol;
nechápat, co je známé, je vada.

Jen ten, kdo se dovede trápit pro tuto vadu,
může se do ní oprostit.

Moudrý je prost této vady,
protože se nad ní dovede trápit.

Proto může být bez vady.

72. kapitola - láska k sobě

Kdy že lid neděsí hrozného,
dochází k nejhroznějšímu.

Proto: nečiň jeho životní prostor příliš těsný;
nečiň jeho životní úděl příliš trpký.

Neboť jen nebude-li roztrpčován,
nebude se cítit roztrpčen.

Proto moudrý
má vědomí sebe, aniž pomýšlí na obdiv,
má lásku k sobě, aniž pomýšlí na pocty.

Podržuje jedno a odmítá druhé.

73. kapitola - odvaha jednat

Kdo spojuje statečnost s odvážností,
končívá smrtí;
kdo nespojuje statečnost s odvážností,
zůstává živ.

To obojí může být jak k prospěchu,
tak i ke škodě.
Kdo však pronikne úradky nebes,
aby věděl, co zavrhují?

Proto i moudrý se ocitá v těžkostech.

Tao nebes nesoupeří a vždy dokonale vítězí;
s nikým nehovoří a vždy dokonale odpovídá;
nikoho neláká a vše k němu samo přichází;
zůstává neúčastné a vše dokonale osnuje.

Jak nesmírná, jak rozlehlá je síť nebes!
Její oka jsou řídká -- nic však nepropustí.

74. kapitola - překonávat sebeklam

Když se lid neděsí smrti,
co pomůže mu vyhrožovat smrtí?

Jestliže lid, žijící v trvalém strachu před smrtí,
se začne chovat vzpurně --
a já mám moc zakročit a ztrestat ho smrtí --
kdo se odváži?

Vždyť je to popravčí, kdo popravuje.
Avšak popravovat místo popravčího,
zdaž to neznamená totéž
jako tesat sekyrou místo tesaře?

Kdo užívá sekyry místo tesaře,
jen zřídkakdy vyvázne se zdravou rukou.

75. kapitola - zhoubnost chtivosti

Lid hyne hlady,
protože nadřízení vymáhají příliš dávek.
Proto lid hyne hlady.

Lid se těžko spravuje,
protože nadřízení příliš zasahují.
Proto se lid těžko spravuje.

Lid bere smrt na lehkou váhu,
protože musí příliš usilovat o život.
Proto bere lid smrt na lehkou váhu.

Zdaž ničím nezáviset na životě
není vzácnější než přeceňovat život?

76. kapitola - varovat se násilí

Když se člověk rodí, je slabý a poddajný.
Když umírá, je pevný a silný.

Všechno tvorstvo, stromy a rostliny,
když se rodí, jsou vláčné a křehké.
Když umírají, jsou seschlé a ztvrdlé.

Tak to, co je pevné a silné,
směřuje ke smrti,
co je slabé a poddajné
směřuje k životu.

To je, proč zbraně, jsou-li příliš mocné,
nepřinášejí vítězství,
proč stromy, jsou-li příliš zdatné,
neujdou sekyře.

Silné a mohutné má místo dole,
slabé a poddajné má místo nahoře.

77. kapitola - tao nebes

Tao nebes --
zdaž se nepodobá napínaní luku?

Co je vysoko, stlačuje dolů,
co je nízko, pozvedá nahoru.
Odnímá, kde je přebytek,
přidává, kde je nedostatek.

Odstraňovat přebytečné,
napravovat nedostatečné,
toť tao nebes.

Jiné je tao člověka.
Odnímá, kde je nedostatek,
a nabízí, kde je přebytek.

Kdo má takový přebytek,
aby jej mohl nabídnout světu?
Pouze ten, kdo obsahuje tao.

Proto moudrý
působí, aniž na čem závisí,
dovršuje, aniž na čem lpí.

Zdaž to není tím, že nikdy netouží
ukazovat na odiv svou dokonalost?

78. kapitola - zodpovědnost v důvěře

Nic na světě není tak měkké a poddajné
jako voda,
a přec v tom, jak překonává pevné a silné,
ji nic nepřekoná.
Proto ji nemůže nic zastoupit.

Není na světě, kdo by nevěděl,
že slabé překonává silné,
a poddajné překonává pevné,
a přece nikdo neumí podle toho jednat.

Proto praví moudrý:
Kdo na sebe bere poklesky země,
může být vladařem, hodným jména
nejvyššího obětníka boha půdy.
Kdo na sebe bere neštěstí země,
může být panovníkem, hodným jména
krále světa.

Taková jsou slova pravdy --
i když se zdají protismyslná.

79. kapitola - zodpovědnost v závazcích

Dojde-li k smíru ve velké nenávisti,
něco z nevraživosti vždy přece zůstává.
Je možné to pokládat za dokonalé?

To je, proč moudrý
dodržuje závazky levé strany smlouvy
a neuplatňuje své požadavky vůči druhým.

Ten, kdo má ctnost, trvá na svých závazcích;
ten, kdo nemá ctnost, trvá na svých požadavcích.

Tao nebes nezná osobní zaujetí,
vždy však stojí na straně dobrého.

80. kapitola - zachovávat nezávislost

I když je malý stát s malým počtem lidí
a má různé nástroje vlády a správy,
ať jich nepoužívá.

Pečuj, aby lid hleděl na smrt vážně
a neodcházel do vzdálených končin.
I když bude mít lodě a vozy,
nechť není, kdo by do nich vstupoval.
I když bude mít pancéře a meče,
nechť není, kdo by je používal.

Učiň, ať se lid navrátí
k užívání uzlů místo písma;
ať shledává svůj pokrm chutný,
svůj oděv krásný,
své obydlí pokojné,
svůj život radostný.

Pak budou sousedící země
zdálky na sebe pohlížet --
štěkot psů a kokrhání kohoutů
se bude mezi nimi rozléhat --
a přece bude každý spokojeně v stáru umírat,
aniž zatouží přecházet z jedné země do druhé.

81. kapitola - rozvíjet podstatné

Pravdivá slov a nebývají líbivá,
líbivá slova nebávají pravdivá.

Co je dobré nepotřebuje obhajoby,
co potřebuje obhajoby, není dobré.

Kdo ví, nepotřebuje vědomosti,
kdo potřebuje vědomosti, neví.

Moudrý nehromadí.
Tím, že vše činí pro druhé,
sám stále získává;
tím, že vše dává druhým,
sám stále více dostává.

Takové je tao nebes:
prospívá - a nikdy neškodí.
Takové je tao moudrého:
jedná - a nikdy nesoupeří.

Úvod | Předmluva | Historické pozadí | Specifické rysy taoismu | První díl | Druhý díl

Nahoru Zpět