Zpět

O městě Pinsk | Malá mapa Běloruska | Velká mapa Běloruska | Mapa Polska

Historie - Současnost - fotogalerie
Město je zmíněno v kronikách v roce 1097 jako součást Kyjevské Rusi. Ve 13. století hlavním městem Pinského vévodství. Součástí Litvy od roku 1320 a opět polské 1569-1793. Druhým rozdělením Polska od roku 1793-1921 součástí Ruska; k Polsku se vrátilo v letech 1921-1939. Součástí německé říše 1939-1944, ale v roce 1945 bylo opět postoupeno SSSR . Během německé okupace za II. světové války bylo město zničeno. Městští Židé, kteří tvořili velkou část populace byli vyvražděni. Nyní je Běloruské.

Počátky historie
1097 - první písemná zmínka o Pinsku.
1160 - Turovův vnuk úspěšně zadržoval vojska kyjevského velkovévody Svjatopolka, Izjaslavovič Jiří Jaroslavovič obléhal Turov, Kijev a Smolensk a dal tak základ dynastii Pinsko -Turonských.
1183 - poprvé po smrti Jiřího Jaroslavoviče v roce 1162 je zmínka o knížatech Jaroslavovi 1183, Jaropolkovi 1190. Pinsk byl umístěn v centru Turonského vévodství, měl obchodní kontakty s Volyní, podněpřím Dnepr a severním pobřeží Černého moře.

Velkovévodství Litevské XIV, XV, XVI století.
1396 - datum založení františkánského kláštera.
1410 - bitva u Grunwaldu
1521 - velkovévoda Litevský Zikmund I. Starý přenechal Pinsk své manželce. Ta je v Polesí známa prvními agrárními refomami.
1527 - poslední útok Tatarů.

Epocha Polská XVII, XVIII století.
1581 - v lednu Pinsk přejal magdeburské právo a přijal do znaku zlatý napjatý lukem se šípem v červeném poli.
1631-1635 - postavena jesuitská kolej, otevřena 1638.
1659 - ve vsi Gorodiště byl postaven klášter z prostředků Jana Korolja Kopetsa a existoval do 1855.
1706 - švédský král Karel XII oblehl Pinsk, vyloupil a spálil vnější město. Bylo zničeno předměstí Karolin.
1782 - v severním předměstí předměstí Korolinbyl postaven kamenný kostel známý nyní zasvěcený Karlu Baromejskému.
1784 - Pinsk navštívil polským králem Stanislavem Augustem Poniatovským.

V struktuře ruské říše. XIX století.
1795 - . U zařízení Minsk provincie, na východisku pro založení o provinciích, Pinsk je ustavený okresním městem Minsk. To je opuštěné okresním městem Minsk provincie, u vydání osazenstev 1796 a 1802 článku.
1812 - skupina plukovníka Ževakova rozbila u Pinsku skupinu Francouzů a získala trofejní zbraně.
1817 - před kostelem a klášterem františkánů byla postavena zvonice - architekt K.Kamenský.
1837 - ve vesnici Poreč je začala výroba sukna v továrně na látky.
1860 - ve vesnici Porečje vznikla cukrovar Skirmunta.
1865 - manželé Flerosami zřídíli v Pinsku nemocnici.
1884 - v prosinci začal provoz na železniční trati Pinsk - Luninec.
1885 - v Pinsku vznikla opravna lodí se strojírnou.
1892 - rakousko-uherský podnikatel Galperin v Pinsku postavil továrnu na zápalky “ Progress - the Volcano ”.
1910 - v Pinsku žije 36 409 obyvatelů, od nich 26 626 Židů.
1915 - v září, během první světové války Pinsk byl obsazený německými armádami.

Období buržoazního Polska 1921-1939.
1921 - po Rižské mírové dohodě připadlo území západního Běloruska včetně Pinsku Polsku.

Současnost
Město Pinsk mělo v roce 1991 123,800 obyvatel. Nachází se v oblasti Pripjaťských (Pinských) močálů na soutoku řeky Piny a Pripjatě. Významný přístav je na řece Pině a počátku Dněpersko-Bugského kanálu, je střediskem říční a železniční dopravy. Průmysl s výrobou kovozpracující, kožedělný, stavebních materiálů a textilní.

Fotogalerie

Další obrázky na "pinskhistory.by.ru"

O městě Pinsk | Malá mapa Běloruska | Velká mapa Běloruska | Mapa Polska

Nahoru Zpět